Huoltajan rooli nuoren tukemisessa

Mikä nuorille on tärkeintä?

 • Positiivinen vuorovaikutus
 • Kunnioitus
 • Empatia
 • Aitous ja oikeudenmukaisuus

Opiskelijat itse kertovat tärkeimmiksi tunteen

 • Turvallisuudesta
 • Toimijuudesta
 • Kyvystä nähdä itsensä positiivisesti

Miten huoltaja voi tukea nuorta opiskelussa

 • Ole kiinnostunut nuoren opiskelusta, koulupäivistä ja uusista kavereista
 • Muista kehua ja kannustaa. Kehu heti, kun siihen on aihetta. Nuori ei pilaannu kehumalla. Kannustaminen on erityisen tärkeää heti opintojen alussa. Iloitse nuoren kanssa onnistumisista ja tue häntä pettymyksissä. 
 • Puhu koulusta, oppimisesta ja opettajista positiivisesti.
 • Älä vertaile nuorta muihin sisaruksiin tai kavereihin tai itseesi.
 • Kannusta nuorta olemaan rohkeasti oma itsensä.
 • Luo hyviä hetkiä keskusteluille, vaali hyviä käytöstapoja ja keskusteluyhteyttä.
 • Negatiiviset tunteet kuuluvat elämään. Ikävistä asioista kuuluukin tulla negatiivinen tunne. Mikäli negatiiviset tunteet valtaavat nuoren mielen, hakekaa apua.
 • Anna nuorelle vastuuta.
 • Keskustele, ole tukena ja kuuntele aidosti.
 • Siedä myös nuoren valikoivaa puhetta tai puhumattomuutta. Kuuluu murrosikään.
 • Kuskaa, sillä nuori tarvitsee yhteisön myös vapaa-ajalla. Tue nuoren harrastamista.
 • Tue nuorta päivärytmissä. Huoltajan vastuulla on nuoren kouluunlähtö
 • Etsi syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle tukea

Vanhemmuuteen kuuluu monet tunteet, myös voimattomuus ja epäonnistuminen. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Mahdollisuus muutokseen.

 

Muu yhteistyö huoltajien kanssa

 • Nuori valitsee itse mitä haluaa opiskella
 • Nuoren siirtymä peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen on merkittävä vaihe opintoihin kiinnittymisellä
 • Riittävä tiedonsaanti on tärkeää

Lämmin siirtyminen lisää

 • Akateemisia taitoja
 • Kouluun kiinnittymistä
 • Kokonaisvaltaista hyvinvointia (vähentää masennusta)
  • Sataedussa on kiinnitetty syksyllä 2022 erityistä huomiota ryhmäytymiseen ja opintojen aloituksen sujumiseen

 

Meille Sataedussa jokainen opiskelija on tärkeä

 • Tavoitteemme:  Sataedusta valmistuvat ovat työ- ja toimintakykyisiä oman alansa ammattilaisia.
 • Opiskeluviihtyvyys ja turvallinen opiskeluympäristö ovat meille tärkeitä. 
 • Opetushenkilöstön lisäksi opiskelua tukevat pätevät erityisopettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit sekä muu henkilökunta.
 • Lukuvuonna 2022-2023 kiinnitämme erityistä huomiota opiskelijoiden yksinäisyyden tunteen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Meille tärkeää on opiskelijoiden hyvinvointi ja nähdyksi sekä kuulluksi tuleminen.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa sekä eri viranomaisten. Yhteistyöllä edistämme opiskelijoiden osaamista, työelämävalmiuksia sekä tuemme valmistuvia löytämään oman paikkansa yhteiskunnastamme.

 

Nivelvaiheyhteistyö perusopetuksen kanssa

 • Yhteistyö varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta tukea tarvitseva oppilas saisi tarpeeksi tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, jotka vastaavat hänen vahvuuksiaan ja tarpeitaan. Aloihin ja ammatteihin tutustuminen varhaisessa vaiheessa. Realistiset toiveet.
 • Nivelvaiheessa tärkeä merkitys on moniammatillisella yhteistyöllä, jotta ammatilliseen oppilaitokseen saadaan tieto siitä, millaista tukea oppilas on saanut peruskoulussa ja millaista tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee jatko-opinnoissaan.
 • Hyvä nivelvaiheyhteistyö auttaa nuoren erityisen tuen tarpeiden huomioinnissa ja opetuksen suunnittelussa heti opintojen alusta asti.

 

Opiskelijan tuki ja ohjaus Sataedussa

 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma). HOKS sisältää myös ohjauksen ja tuen suunnitelma
 • Tarvittaessa opiskelijalle tehdään myös erityisen tuen päätös ja laaditaan erityisen tuen suunnitelma

 

Miten haetaan toiselle asteelle?

 • Hakuaika 21.2.–21.3.2023
 • Haku http://www.opintopolku.fi
 • Hakijalla on mahdollisuus hakea seitsemään eri hakukohteeseen
 • Mahdollisuus hakea harkintaan perustuvalla valinnalla

Nuoret, jotka keväällä 2021 tai sen jälkeen ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneet), ovat oppivelvollisia ja velvollisia hakeutumaan jatko-opintoihin toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen. (Oppivelvollisuudesta enemmän sivun lopussa.)

 

Suositellaan hakemaan harkintaan perustuvalla valinnalla, jos hakijalla on:

 • Oppimisvaikeuksia, joista huolimatta hänellä on mahdollisuus selviytyä oppilaitoksessa tarjolla olevin tukitoimin.
 • Perusopetus on kokonaan tai osittain yksilöllistetty tai jos oppimäärä on sekä äidinkielessä että matematiikassa yksilöllistetty.
 • Hakijalla on ollut sosiaalisiin syihin liittyviä asioita, jotka ovat vaikuttaneet menestymiseen perusopetuksessa. 
 • Perusopetuksen päättötodistus puuttuu.

 

Erityisen tuen tarve

 • Oppimisvaikeudet 
 • Tarkkaavuuden vaikeus
 • Keskittymisen vaikeus
 • Sosiaaliset syyt
 • Mielenterveydenongelmat
 • Autismin kirjo
 • Hyvin heikot oppimistaidot ja oppimisvalmiudet
 • Muu oppimista ja opiskelua haittaava vaikeus

Erityisen tuen tarpeen kartoittaminen ja tunnistaminen  Sataedussa

 • Harkintaan perustuvan valinnan tiedot
 • HOKS-keskustelut
 • Koulutodistukset
 • Opettajan pedagogiset havainnot
 • Lähtötasotestit
 • Tiedonsiirtopalaverit/ siirtoHOJKSit/ lausunnot

Yksilölliset tukitoimet Sataedussa

 • Suulliset tehtävät/ tentit
 • Lisäajan antaminen
 • Tehtävät ja ohjeet pieninä osina
 • Selkeät oppimateriaalit ja ohjeet
 • Osina tekeminen ja näyttäminen
 • Yksilöllinen huomioiminen yto- opintojen opetuksessa
 • Työelämäjaksoille erityistuki
 • Mukauttaminen ja poikkeaminen (koulutuspäällikön päätöksellä)

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Eri tutkintojen tuomat vaatimukset

 • Ajoneuvoala: tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä, kädentaidot ja hahmottaminen painottuvat
 • Kone- ja tuotantotekniikka sekä talotekniikka: tietotekniset taidot korostuvat, asioiden ja mittojen hahmottaminen tärkeää, käden taidot eduksi, valmius myös toistuviin työsuorituksiin
 • Rakennusala ja pintakäsittelyala: fyysinen kunto, haastavat työolosuhteet, myös ulkotiloissa työskentelyä
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala: fyysinen kunto, haastavat työolosuhteet, myös ulkotiloissa työskentelyä, asiakaspalveluhenkisyys ja tiimityötaidot
 • Sähkö- ja automaatioala: opiskelu vaatii matemaattisia taitoja ja hahmottamiskykyä sekä huolellista työturvallisuutta
 • Logistiikka: fyysinen työ, ongelmanratkaisutaidot, tarkkuus ja huolellisuus, sosiaaliset taidot, pitkäjännitteisyys ja asiakaspalveluhenkisyys
 • Ravintola- ja catering-ala: vaatii hyvää fyysistä kuntoa, työ sisältää paljon toistuvia työvaiheita, on seisomatyötä, tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja tiimityötaitoja
 • Sosiaali- ja terveysala sekä hius- ja kauneudenhoitoala: matemaattiset taidot ja asioiden hahmottaminen, vuorovaikutustaidot, empatiakyky, oma jaksaminen on hyvässä tasapainossa, uskallus koskettaa ihmistä
 • Taideteollisuusala: kiinnostunut kädentaidoista ja on luova
 • Tieto- ja viestintätekniikka: työllistyminen vaatii hyvät yhteistyötaidot, työ on liikkuvaa, itsenäistä ja haasteellista

 

Hyvinvointityö Sataedussa

Sataedun hyvinvointityön tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat työ- ja toimintakykyisiksi ammattilaisiksi.

 • Valmistuneet saavat töitä, jatkavat opintojaan tai siirtyvät varusmiespalvelukseen
 • Opiskelijoiden erilaiset ongelmat (terveydelliset ja sosiaaliset) viivästyttävät valmistumista tai mahdollisesti keskeyttävät opinnot
 • Inhimillinen ja taloudellinen hyöty sekä Sataedun että koko yhteiskunnan näkökulmasta

 

Miten nuoret voivat nyt?

 • Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten mukaan lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt.
 • Nuorten yleinen pahoinvointi, masennus, ahdistus ja erilaiset psykososiaaliset ongelmat lisääntyneen (arviolta 25 %)
 • Yksinäisillä nuorilla nukahtamisvaikeudet, hermostuneisuus, pää-, selkä- ja vatsakivut lisääntyneet ja samoin näihin tarvittava lääkitys
 • Nuoret kokevat, että heitä ei kuunnella, tai että heidän mielipiteensä sivuutetaan
 • Nuoren omaa toimijuutta ei tueta tai luetetaan liikaa nuoren itseohjautuvuuteen
 • Uusimman kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Sataedun opiskelijoista kohtalaista ja vaikeaa ahdistuneisuutta koki 16% vastanneista. Valtakunnallisesti vastaava luku oli 17%.
 • Nuoret toivovat: kohtaaminen, kuuntelu, kannustaminen

 

Hyvinvointityön periaatteet

Usein väitetään, että kouluilla/oppilaitoksissa ei ole riittävästi resurssia tai osaamista puuttua esimerkiksi yksinäisyyteen. Sataedussa me uskomme, että tämä työ ei aina vaadi niinkään lisäresurssia vaan ennemminkin ajatustavan muutosta. Usein riittää, että näemme nuoret aidosti, pysähdymme kysymään kuulumisia ja tuemme kaverisuhteiden luomista.

 • Sataedun morjestelukulttuuriin kuuluu, että kaikki oppilaitoksessa työskentelevät morjestelevat toisilleen.
 • Parhaat toimintatavat nuoren kohtaamiseen: näe, kuule ja kohtaa arvostavasti.
 • Sataedun tavoitteena ei ole kohdistaa toimenpiteitä vain yksinäiseen opiskelijaan vaan koko oppilaitosyhteisöön ja ryhmiin.
 • Yhteisöllisyyttä vahvistamme mm. erilaisin tapahtumin, kuten sähly- ja lentopalloturnauksin sekä erilaisten teemapäivien avulla. Opiskelijakunta on aktiivisesti mukana ideoimassa ja toteuttamassa erilaisia teemapäiviä ympäri lukuvuoden.
 • Tempauksilla pyrimme luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, työniloa ja me-henkeä.
 • Opiskeluhuollon henkilökunnan kanssa on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin.
  • Sataedussa nuorelle tarjotaan apua aktiivisesti
  • Avun hakemiseen rohkaistaan ja kannustetaan
  • Nuori kohdataan tasaveroisena, arvokkaana ja merkityksellisenä oman elämänsä asiantuntijana
  • Tukipalvelut jalkautuvat, ilman kynnyksiä

 

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020​: Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. 

 • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut  toisen asteen tutkinnon.
 • Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti.​
 • Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan HOKSin mukaisesti.​
 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:  
  1. Pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi,
  2. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi,
  3. Vähintään 1 kk tilapäisen ulkomailla opiskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla,
  4. Elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.​
 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.​
 • Koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.​
 • Maksuttomuutta pidennetään, jos oppivelvollisuuden suorittaminen on ollut keskeytyneenä laissa säädetyillä perusteilla (§ 7, § 4)​

 

 

Sataedun koulutustarjonta yhteishaussa

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. 

 • Ajoneuvoalan perustutkinto  (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), automekaanikko
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki), kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
 • Liiketoiminnan perustutkinto (Kankaanpää), merkonomi
 • Logistiikan perustutkinto (Huittinen, Parkano), kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (Nakkila). Elokuva ja TV tai pelipainotus, graafinen suunnittelu
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto (Kankaanpää), maalari
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (Kokemäki, Ulvila), kiinteistönhoitaja
 • Rakennusalan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), talonrakentaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), tarjoilija, kokki
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), lähihoitaja
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila), automaatioasentaja, sähköasentaja
 • Taideteollisuusalan perustutkinto (Kokemäki), artesaani
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (Ulvila), tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö
 • TUVA (tutkintokoulutukseen valmistava koulutus) (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila)

Valmistuneelle tarjoamme ammatti- tai erikoisammattitutkintoja sekä täydennyskoulutusta.

Opinnot ovat maksuttomia peruskoulun päättäville

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvaa Kelan koulumatkatuki

 

Sataedun opinto-ohjaajat

Opo-tiimi. Sataedun opiskelijahuolto palvelee ja tukee jokaista Sataedun opiskelijaa ammattiin opiskelun jokaisessa vaiheessa.

Tuemme jo hakuvaiheessa tulevia opiskelijoitamme ja heidän kotiväkeä. Ota yhteyttä!

Harjavalta Piia Lahti, puh. 040 199 4154

Kankaanpää Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204

 • Autoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, logistiikka (Parkano), sosiaali- ja terveysala, ammattistartti ja yhdistelmäopinnot sekä kotokoulutus.

Kankaanpää, Anne Puutio, puh. 040 199 4950

 • Hius ja kauneus, liiketoiminta, ravintola-catering, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, rakennus- sekä pintakäsittely, jalkine ja TUVA

Kokemäki, Johanna Rantalainen, puh. 040 199 4152

 • Ajoneuvoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, rakennusala, TUVA ja startti-koulutukset sekä kotokoulutus

Kokemäki ja Huittinen, Jukka Vierimaa, puh. 040 199 4492

 • Hius ja kauneus, liiketoiminta, ravintola-catering, sosiaali- ja terveys, taideteollisuus, logistiikka (Huittinen)

Nakkila, Heini Leván, puh. 040 199 4549

Ulvila, Suvi Hyyrykoski, puh. 040 199 4888

 • Ravintola-catering, matkailu, rakennus, kiinteistö, sähkö- ja automaatioala, sosiaali- ja terveysala, tieto- ja viestintätekniikka, TUVA, Tekniikan perustehtävissä toimiminen

Ulvila, Minna Ranta, puh. 040 199 4161

 • Kone- ja tuotantotekniikka, ajoneuvoala, työelämä- ja uraohjaus

Sataedun opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi, puh. 040 199 4103.

Huom! Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sataedu.fi